İhale Katılım Sözleşmesi

1-TARAFLAR
Bu sözleşmenin tarafları ; 

1.1  SIFIRGIBI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (bu sözleşmede SIFIR GİBİ olarak anılacaktır.)
Cerkeslıosb Mah. Imes-17 Cad. Kucuk Sanayı Sıtesı D- 5 No: 12 Ic Kapı No: 1 Dılovası/ Kocaelı

1.2- Elektronik teklif sitesine üye olan,………………… kişidir

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TANIMI

www.sifirgibimakina.com  sitesi üzerinden hazırlanan  ve sitede …. Bölümünde yer alan ürün  ya da ürünlerin ( Makinelerin)  satışa çıkarılması ve sitede yayınlanan bu ürünlerin ( makinelerin)  ihalelerine elektronik ortama E-İmzalı veya E-İmzasız giriş yapılmak suretiyle ihale katılımcısı Üye tarafından elektronik ortamda teminat yatırılarak teklif verilmesi işlemidir.
İşbu sözleşmenin konusu Elektronik Teklif Sisteminde ,  SIFIR GİBİ  tarafından satışa çıkartılan malların Üye tarafından teklif verilmesine ilişkin şartlar ile koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

3-HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1- Satışa konu  ürüne (makineye)  elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, satışı yapan birimce satış ilanında belirtilen gün ve saatte ihale başlangıç bedeli olarak dikkate alınır ve bu bedel üzerinden ihale açılır. İhale bedeli tam olarak belirtilmiş olup, belirtilen bedel alt sınırdır.  Elektronik ortamda verilecek teklifler ihalesi yapılacak mal veya hak bedelinin %  100 ünden  sinden aşağı olamaz.

3.2- Elektronik ortamda teklif verme, teminat bedelini ödeyip satıcı tarafından ihaleye girmesi onaylanan kişiler için geçerlidir  ve  satışlar için geçerlidir. Teminat rakamları her bir ürün için belirlenerek ilanda yayınlanacaktır.
(
3.3- Elektronik ortamda teklif verebilmek için, teklif vermek isteyen katılımcı ihale saatinden en az 1 saat öncesinde teminat bedelini yatırıp dekontu sifirgibimakina.com adresinden üyelik bilgilerinin olduğu yere girmek zorundadır. 

3.4- Elektronik Ortamda Teklif Verme Sisteminde yer alan satışlara ilişkin bilgi girişleri  SIFIR GİBİ ekranları üzerinden satışı yapacak birim tarafından yapılır. İhale katılımcıları öncelikle üyelik sözleşmesinin imzası ile  üye olacaktır. Her bir üye sitede  satışı yapılan ürünler ile ilgili bilgilere ulaşma hakkına sahip olacaktır.

3.5- İhaleye teklif verilebilmesi için SIFIR GİBİ NİN  belirlediği  ve Sistem sayfasında gösterilen teminatın , ihale katılımcısı tarafından, ……….TL cinsinden, en az ihale saatinden bir saat öncesinde  açılan banka hesabına yatırılması gerekir..

3.6- İhale katılımcısı, elektronik ortamda teklif verme süresi sonuna kadar, ihaleye iştirak edip en yüksek teklifi veren kişi olmamak kaydıyla, yatırmış olduğu teminatı, Elektronik Ortamda Teklif Verme Sistemi üzerinden iade alabilir. Bu süre içerisinde teminatını iade almayan katılımcıların teminatı, artırmanın sonunda iade edilecektir.  ihaleyi kazanamayan kişinin ödemesi ödediği aynı kanalla ihale bitiş süresinden 5 iş günü içerisinde hesaplarına yatırılacaktır

3.7-  Elektronik ortamda teklif veren ihale katılımcısı, ihale ilanı ve ihale şartnamesindeki hususları kabul etmiş sayılır.

3.8- Elektronik ortamda teklif veren ihale katılımcısı, satışa konu  ürünü  ve ilânda yazılı şekilde görmüş ve kabul etmiş sayılır. Alıcı  ihale öncesinde ürünü sıfırgibinin belirttiği adreste gidip görme inceleme hakkına sahiptir. İhaleye katılan kişinin, ürünü tüm zellikleriyle tanıdığı ve bu koşullarda ihaleye katıldığı kabul edilecektir.
3.9- İhalenin, elektronik ortamda teklif verene kalması hâlinde, ihale alıcısı ihale bedelini ihalenin tamamlandığı gün veya  verilecek süre içerisinde yatırması gerektiğini kabul eder. İhale sonucu kendisine ayrıca bildirilmez. ihaleyi kazanan kişinin tüm ödemeyi yedi (7) iş günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde ödemenin tamamlanmaması halinde,  ihale katılımcı “alıcı” sıfatını kaybeder ve   Sıfır gibi,  ihale konusu  ürünü ihaleye çıkarabilir ve teminat bedeli iade edilmez.

3.10-  İhale katılımcısı; , ihale bedelinin yanı sıra satıştan kaynaklanan KDV, damga vergisi, satışı yapılan malın tescil ve teslim masrafları, elektronik ortamda teklif veren ve ihale kendisinde kalan ihale katılımcısı tarafından ödenmesi gerektiğinin bilindiği kabul edilir. Bu giderler ihale katılımcısı tarafından ödenmedikçe  ürün teslim edilmez ve ilgili mevzuata göre gereği yapılır..

3.11- İhale kesinleşmeden  ürünün satışına ilişkin işlemler yapılmaz

3.12- Elektronik ortamda teklif veren katılımcı, İhalenin tamamlanmasından önce, vazgeçme, mahkeme kararı, borcun ödenmesi gibi herhangi bir nedenden dolayı satışın durdurulması veya düşürülmesi hâlinde, teklif edilen peyin hükümsüz kalacağını ve yatırdığı teminatı geri alabileceğini, başkaca bir hak iddiasında bulunmayacağını kabul eder..

3.13-- Elektronik ortamda teklif veren katılımcı, kendisine yapılacak tebligatların elektronik ortamda bildirdiği adresine yapılmasını kabul eder.

4- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Elektronik Ortamda Teklif Vermeye ilişkin  www.sifirgibimakina.com  Sistemi sayfasının tüm kullanım hakları  SIFIR GİBİ  ye  aittir.
Bu sitenin adını kullanan, içeriğindeki verileri izinsiz olarak yayınlayan, nakleden, değiştiren, menfaat sağlayan kişi veya kurumlar hakkında hukuki ve cezai takibat yapılacaktır.

5- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SIFIR GİBİ  , tamamen kendi takdirine ve yasal düzenlemelere dayalı olarak, işbu sözleşmede, tek taraflı değişiklik yaparak Sistem sayfasında ilan edebilir.

6- MÜCBİR SEBEPLER

6.1- Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda SIFIR GİBİ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar nedeniyle  SIFIR GİBİ ‘den tazminat talep edilemez.

6.2- Mücbir sebep terimi; doğal afet, yangın, patlamalar, isyan, seferberlik ilanı, savaş, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafların makul kontrolü dışındaki ve  SIFIR GİBİ nin gerekli itinayı göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

7.1- İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından doğabilecek tüm hukuki ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır.
7.2- İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda  İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8- SIFIR GİBİ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

İhale katılımcısı üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SIFIR GİBİ veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlarının muteber olacağını kabul eder.

9- YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme, ihale katılımcısı üyenin elektronik ortamda onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.